BISERICA  „SFÂNTUL  NICOLAE NOU”
MUNICIPIUL PLOIE?TI
JUDE?UL PRAHOVA

 

 

          Biserica „Sfântul Nicolae Nou” (fost? filial? a Bisericii „Maica Precista”) se afl? pe strada Stadionului nr. 21 Ploie?ti ?i are hramurile: Sfântul Ierarh Nicolae (6 decembrie) ?i Sfântul Ierarh Alexandru (30 august). Num?rul de cont: Ploie?ti  CEC  RO91 CE CE PH 0136 RON 0231157.

Num?rul de telefon este: 0244/594474.

 

ISTORIC

 

Situat? în fa?a stadionului ora?ului Ploie?ti, pe strada cu acela?i nume, la num?rul 21, actuala biseric? „Sf. Nicolae Nou” a fost ridicat? pe locul vechii biserici „Sf. Nicolae - Ispravnici” de la care nu au r?mas nici un fel de urme ?i nu se cunosc alte date mai am?nun?ite în afar? de câteva pietre de temelie.

Actuala biseric?, „Sf. Nicolae Nou”, a fost zidit? între anii 1863 ?i 1869, noiembrie 30, când a fost ?i sfin?it?. Ea este ctitoria lui Dimitrie Mîrzea despre care, de asemenea, nu se cunosc alte date în plus, în afar? de inscrip?ia lapidar? care înso?e?te portretul pictat, împreun? cu al preotului ostenitor Gheorghe Hagiu pe peretele din fundul bisericii în partea dreapt?.

La proscomidiar, pe peretele dinspre catapeteasm?, exist? urm?toarea pisanie – cu litere chirilice – care d? date esen?iale despre începuturile bisericii „Sf. Nicolae Nou”.

 

Amintariu

 

„Aceast? sfânt? biseric? cu patronul s?u, Sfântu Ierarh Nicolae s-a început din temelie la anu 1863, iunie 12, ?i s-a sfin?it la 1869, noiembrie 30, fiind slujitori ?i ostenitori preotul Gheorghe Hagiu b?trânul ?i preotul Dimitrie Niculescu. 1870, Mai 20”.

Componen?a social? a locuitorilor din parohia „Sf. Nicolae Nou”, în cea mai mare parte, era format? din muncitori t?b?cari, datorit? unei fabrici vechi de t?b?c?rie ce func?iona în imediata apropiere. În rest sunt func?ionari, salaria?i la diferite întreprinderi ?i institu?ii, profesori, medici, tehnicieni, etc. Parohia are cre?tini ortodoc?i, iar num?rul de credincio?i apar?in?tori ai altor culte este infim de sc?zut.

Biserica „Sf. Nicolae Nou” este construit? din c?r?mid? obi?nuit? având temelia din dou? rânduri de piatr? cioplit?. Pe unele din aceste pietre de temelie sunt cioplite nume – probabil c? donatori – ca:Voicu ?erb?nescu, cu Maria so?ie; Ilie Sava ?i Maria cu fiii Dumitru ?i Sofia, 1863; Ecaterina, Petreega etc.

Ini?ial, biserica a avut dou? turle – una la mijloc, construit? din lemn si invelita cu tabla si cealalta frontala facuta din zid. Aceasta fiind grav avariata în urma cutremurului din 1940, a fost d?râmat?, în locul ei nemairidicându- se alta.

Din punct de vedere arhitectonic, biserica Sf. Nicolae Nou prezint? stilul neo-clasic. Este de form? înalt? (cruce) cu coloane ?i capiteluri exterioare semi-ie?ite în relief, toate prezentând linii ?i unghiuri drepte. Aceea?i dominant? de unghiuri ?i linii drepte prezint? ?i zid?ria din exterior ?i interior. În 1928, s-a ad?ugat bisericii Sf. Nicolae Nou, pridvorul din fa??, f?cut din zid, cu dou? u?i duble laterale ?i una la intrare, toate din fier, cu geamuri, la început colorate. Lâng? biseric?, în partea de miaz?noapte, se afl? clopotni?a, f?cut? din schel? de lemn de stejar, având un singur clopot, turnat dup? primul r?zboi mondial, vechiile clopote ale Bisericii fiind luat de germani.

În interior, biserica este distinct împ?r?it? în cele trei p?r?i clasice care formeaz? l?ca?urile de cult ale cultului ortodox: Pronaos, Naos ?i Altar. Pronaosul este desp?r?it printr-un zid de sânul propriu-zis al bisericii. Deasupra lui se afl? Cafasul, iar trecerea din pronaos în naos se face printr-o desp?r?itur? larg? care are partea superioar? sub form? de arc. Biserica este prev?zut? cu 8 ferestre mari – 2 în pronaos, 2 în altar ?i 4 la sânul bisericii – care dau interiorului o luminozitate puternic?.

Pictura interioar? a bisericii, executat? în ulei, a fost f?cut? de pictorul Mihail Dragomirescu, în anul 1868. Stilul ei este realist. Icoanele de lemn de pe catapeteasm? în special ca ?i pictura mural? din altar ?i o parte din  cea din sânul bisericii prezint? o execu?ie foarte îngrijit?: desenul este exact, coloritul cald ?i variat, scenele ca ?i chipurile de sfin?i sunt vii, sugestive, pline de credin??.

Ini?ial, biserica a avut picta?i pe peretele din fa?? ?i pe sfin?ii apostoli Petru ?i Pavel, precum ?i doi îngeri care, cu timpul, s-au deteriorat ?i au fost acoperi?i de var.

În urma cutremurului din 1940, atât pictura cât ?i zid?ria ?i tencuiala bisericii în interior ?i în exterior au avut mult de suferit. Dup? ce în anul 1952 biserica a fost reparat? în interior, în anii 1957-1958 i-a fost renovat? pictura de c?tre pictorul Dimitrie Hornung din Bucure?ti. Acesta a ad?ugat la veche pictur?: Învierea Domnului de deasupra stranei stângi, Sfin?ii Împ?ra?i Constantin ?i Elena, Sf. Emilian ?i Sf. Calinic de la Cernica – în medalion, precum ?i Arhanghelii Mihail ?i Gavriil ?i Cuv. Maria Egipteanca – pe pere?ii din pronaos unde, ini?ial, nu a fost nimic pictat. De asemenea, tot pictorul Hornung a ref?cut în întregime, în naosul bisericii, la intrare, pe Sf. Ecaterina, Sf. Filofteea, Lupta Îngerului cu Iacob ?i Ispitirea Domnului nostru Iisus Hristos.

Pân? în anul 1932, Biserica Sf. Nicolae Nou a apar?inut ca filial? de parohia Maica Precista. Începând cu aceast? dat?, 1 ianuarie 1932, ea devine parohie, apar?inând tot timpul de Protopopiatul ora?ului Ploie?ti.

În 1877, cu ocazia r?zboiului ruso-turc, în biserica Sf. Nicolae Nou s-au îmbisericit o parte din trupa ?i corpul ofi?eresc al Statului Major al armatelor ruse?ti cantonat în aceast? parte a ora?ului.

De la aghiotantul ?areviciului, Contele Seremeteef, a r?mas bisericii o Evanghelie ?i o cruce de argint, donate cu urm?toarea inscrip?ie, în limba rus?, aflat? pe spatele crucii:

„Bisericii Sf. Nicolae din Ploie?ti, pentru odihna sufletului robului lui Dumnezeu Simeon, mort în mod n?prasnic la 26 mai 1877”.

Tot aici, în curtea bisericii, fiind înmormântat osta?ul acesta rus, a r?mas de la dânsul crucea de marmur? alb? pe care este s?pat? în limba francez? urm?torul necrolog:

„Ici repose Simeon Pirojcoff, paysan de Russie, du Gouvernement de Novgorod, du village de  spasskaia Polist, attache, come cocher a lAide de camp de S.A.I. Monseigneur le Grand Duc Cessarevitch de Russie, le Comte S.D. Scheremetefe, mort a la suit dun accident amiheureux a Ploieschti, le 26 Mai 1877, pendant la guerre Turco-Russe”.

În afar? de preo?ii aminti?i în pisanie, la biserica Sf. Nicolae Nou, se cunosc ca slujitori: Preotul Andrei Georgescu, decedat în 1913, Preotul Petre Popescu, fost Diacon la M?n?stirea Zamfira ?i hirotonit preot pe seama acestei biserici în anul 1923, Preotul Nicolae Cernea, numit în anul 1950 ?i decedat în anul 2002. Pân? în anul 1899, biserica Sf. Nicolae Nou a fost deservit? de preo?i din parohia vecin? Maica Precista, de care apar?ineau ?i care slujeau aici cu rândul.

În urma cutremurului din martie 1977 biserica a fost grav avariat?. Cu venirea preotului Mu?at Gheorghe la 1 decembrie 1995 au început lucr?rile de repara?ii ale bisericii – s-a învelit biserica cu tabl? galvanizat?, s-a tencuit biserica in exterior, înlocuirea u?ilor, ferestrelor ?i str?nilor din lemn de stejar si frasin, 2 policandre noi, înc?lzire central? ?i instala?ie electric?, clopotni?? închis? cu lemn. S-a realizat restaurarea picturii ?i s-a pictat din nou Pantocratorul.

Pe data de 30 august 2000 a fost resfin?it? de P.S. Teodosie Snagoveanul ad?ugându-se ?i hramul Sf. Alexandru.